Polacy na rzecz
sprawiedliwych podatków
Wyszukaj
ZPP wraz z innymi organizacjami pracodawców wystosował do posłów apel o przyjęcie poprawki wyłączającej opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT
Powiększ obraz: fot. Álvaro Serrano / Unsplash

Warszawa, 27 listopada 2020 r.

 

Szanowna Pani Marszałek,

W imieniu reprezentatywnych organizacji pracodawców i przedsiębiorców: Konfederacji Lewiatan, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacji Przedsiębiorców Polskich, Business Centre Club, Pracodawców RP oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych, apelujemy do posłów o przyjęcie poprawki Senatu wprowadzonej do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, która zakłada rezygnację z podwójnego opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Taka decyzja pozwoli uchronić polskie firmy rodzinne przed kosztownymi zmianami w tych trudnych czasach, gdy borykają się ze skutkami epidemii COVID-19.

Wbrew twierdzeniom zawartym w uzasadnieniu do ustawy, spółki komandytowe nie służą do optymalizacji podatkowej. Są w większości przypadków powoływane przez polskich przedsiębiorców prowadzących opodatkowaną w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, którzy z racji osiągnięcia określonego zaawansowanego stopnia rozwoju potrzebują odpowiedniego ukształtowania zasad zarządzania spółką, prowadzenia jej spraw oraz ograniczenia ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Propozycje zmierzające do nadania statusu podatnika podatku CIT spółkom komandytowym oparte są na błędnych założeniach, co do istoty spółki komandytowej oraz na błędnych wnioskach z przeprowadzonych analiz dotyczących przyczyn rosnącej popularności spółki komandytowej w Polsce.

Spółka komandytowa pozwala przedsiębiorcom bezpiecznie prowadzić firmę, z uwagi na ukształtowanie zasad odpowiedzialności poszczególnych grup wspólników. Jej powołanie jest zwykle naturalnym etapem rozwoju biznesu w szczególności jego sukcesji na rzecz najbliższych i nie prowadzi do zmniejszenia obciążeń podatkowych w porównaniu do jednoosobowej działalności gospodarczej. Wskazywanie chęci osiągnięcia jakiejkolwiek optymalizacji podatkowej jest więc nieprawdziwe i nieuzasadnione.

Ustawa tak naprawdę nałoży na przedsiębiorców dodatkowe obciążenia podatkowe (podwójne opodatkowanie), wbrew licznym zapowiedziom rządu. Nakładanie dodatkowych obciążeń podatkowych tuż przed zakończeniem roku podatkowego, w okresie największego kryzysu gospodarczego od 30 lat, kiedy przedsiębiorstwa walczą o przetrwanie i utrzymanie miejsc pracy jest w naszym przekonaniu działaniem na szkodę gospodarki i polskich przedsiębiorców!

Co więcej, tak istotne dla przedsiębiorców zmiany, mające kluczowe znaczenie dla kontynuowania działalności przez kilkadziesiąt tysięcy polskich firm rodzinnych, zostały przyjęte bez uszanowania ustawowego prawa do uczestniczenia przez zainteresowanych w konsultacjach społecznych aktów prawnych – termin na przedstawieni stanowiska w konsultacjach wynosił jedynie dwa dni robocze.

Krytykowane przepisy naruszają wyrażoną w Konstytucji zasadę demokratycznego państwa prawnego polegającą na ochronie zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. Trybunał Konstytucyjny powołując się na tą zasadę wielokrotnie wskazywał, że ustawy nakładające na podatników nowe obciążenia i obowiązki powinny być ogłaszane w Dzienniku Ustaw najpóźniej 30 listopada roku poprzedzającego rok, w którym zaczną obowiązywać. Podkreślał także, że zmiany dotyczące podatków rozliczanych w okresach rocznych, a takim podatkiem jest podatek dochodowy od osób prawnych, nie powinny wchodzić w życie w trakcie roku podatkowego. Ponieważ przygotowanie się do planowanej zmiany nie jest w praktyce możliwe w terminie 30 dniu, ustawa przewiduje „wymuszoną możliwość” rozpoczęcia stosowania nowych przepisów od 1 maja 2021 r., co jest rażącym naruszeniem zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, ugruntowanej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.

Uwzględniając powyższe apelujemy o przyjęcie poprawki, która pozwoli uratować dziesiątki tysięcy polskich firm oraz da czas, aby w ramach współpracy polskich przedsiębiorców z Ministerstwem Finansów wypracować w przyszłości regulację, która z jednej strony realizowałaby cele wskazane w uzasadnieniu projektu tej ustawy (niewskazujące na chęć osiągnięcia dodatkowych dochodów kosztem przedsiębiorców) i chroniła polskie przedsiębiorstwa rodzinne, które w znaczącej mierze budują polską siłę gospodarczą oraz są łącznie największym pracodawcą w Polsce.  

 

Zobacz: Apel do posłów o przyjęcie poprawki Senatu

 

fot. Álvaro Serrano / Unsplash


Nasze strony


Kampanię koordynuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Agencja iArt