Polacy na rzecz
sprawiedliwych podatków
Wyszukaj
Fakty o obecnym "systemie podatkowym"

- Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, była zmieniana już 54 razy. Średnio, akt nowelizowany był zatem prawie 5 razy rocznie.

- Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, była zmieniana 268 razy, czyli średnio ponad 10 razy rocznie.

- Pierwotna wersja ustawy o VAT liczyła sobie ponad 397 tysięcy znaków. Aktualnie obowiązujący tekst ma ponad 587 tysięcy znaków.

- W raporcie Paying Taxes 2017, Polska została sklasyfikowana na 47 miejscu (spośród 189 możliwych) pod kkątem łatwości płacenia podatków. Według wyliczeń ekspertów PWC, czas potrzebny na wypełnienie wszystkich obowiązków podatkowych w Polsce, to 271 godzin, a zatem ponad 10 dób. Mniej czasu zajmuje to w Zambii, Mongolii, czy Nikaragui.

- Jedną z głównych przyczyn luki w dochodach budżetu z podatku CIT, jest stosowanie przez międzynarodowe korporacje zaawansowanych mechanizmów optymalizacyjnych z wykorzystaniem cen transferowych. Według raportu NIK z 2015 roku pracownicy jednostek podległych Ministrowi Finansów nie są wystarczająco przygotowani merytorycznie i organizacyjnie do preprowadzania kontroli w tym zakresie. Urzędy skarbowe nie dysponują odpowiednimi narzędziami do typowania podmiotów do kontroli w zakresie cen transferowych oraz mają ograniczony dostęp do baz danych, w tym danych porównawczych, które umożliwiają ocenę, czy ceny stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi odbiegają od wartości rynkowych.

- Zdaniem wicepremiera Mateusza Morawieckiego, łączna luka w zakresie podatków CIT i VAT wynosi w Polsce ok. 80 miliardów złotych.

- Teoretycznie, zobowiązania podatkowe w Polsce przedawniają się po upływie pięciu lat od momentu ich powstania. W praktyce jednak okazuje się, że mogą się one nie przedawniać w ogóle. Wszystko przez art. 70 par. 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania. Oznacza to, że wszczęcie przez organy podatkowe postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, zawiesza bieg terminu przedawnienia. Jak wynika z analiz PKPP Lewiatan, postępowania tego rodzaju są z reguły "przypadkowo" wszczynane w grudniu, a następnie umarzane.

- Problematyczne stawki VAT powodują wiele nieporozumień. Poszczególne przyprawy mogą być objete różnymi stawkami, a do takiego produktu jak bułka, mogą być stosowane trzy różne stawki, w zależności od terminu jej przydatności do spożycia oraz zawartości cukru.

- Progi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych pozostają zamrożone od 2009 roku. Dotyczy to też naturalnie żenująco niskiej kwoty wolnej od podatku, na poziomie 3091 złotych rocznie, która jednak ulegnie zmianie od roku 2017. Od tej pory, dla dochodów do 6600 złotych, kwota wolna będzie wynosiła 6600 złotych. Warto wspomnieć, że mowa jest o dochodach osiąganych w skali roku. Przy takiej konstukcji, daje to 550 złotych miesięcznie. Do poziomu 11 tysięcy złotych rocznie, kwota wolna będzie spadała, a od tego poziomu do dochodu w wysokośći 85528 zł rocznie, wynosiła będzie tyle, co w tej chwili, czyli 3091 zł. Od wspomnianego progu, do 127 tysięcy złotych rocznie dochodu, kwota wolna będzie ponownie malała, aż przy 127 tysiącach złotych rocznie nie będzie jej w ogóle. Oznacza to, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku, dotyczyć będzie tylko części osób najmniej zarabiających. Nawet przy zarobkach rzędu tysiąca złotych miesięcznie, nic się nie zmieni.

- Zgodnie z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem są nie tylko pieniądze i wartości pieniężne, które otrzymał do dyspozycji podatnik, ale również nieodpłatne świadczenia. Rodzi to szereg problemów na poziomie stosowania prawa - istnieją wyroki, zgodnie z którymi brak oprocentowania przy pożyczce prywatnej (niezwiązanej z działalnością gospodarczą) rozumieć można jako nieodpłatne świadczenie na rzecz pożyczającego. Wyrok NSA z grudnia 2012 roku zawiera stwierdzenie, że udostępnienie zleceniobiorcom sprzętu niezbędnego do zrealizowania umowy (samochód, czy laptop) stanowi dla zleceniobiorców przychód. Fiskus różnie podchodzi również choćby do udziału w imprezach integracyjnych organizowanych przez pracodawcę - według niektórych interpretacji, wiąże się to z uzyskaniem nieodpładnego świadczenia przez pracowników, w związku z czym należałoby ten fakt ująć w deklaracji PIT i zapłacić od takiego przychodu stosowny podatek.

- W związku z objęciem od stycznia 2012 roku wyrobów węglowych podatkiem akcyzowym i zwolnieniem z tegoż podatku np. gospodarstw domowych, podmioty sprzedające węgiel zaczęły wymagać od nabywających korzystających z tego zwolnienia, każdorazowego składania oświadczenia o przeznaczeniu zużycia węgla na cele uprawniajaće do zwolnienia z akcyzy. Oświadczenie musi być złożone osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika i potwierdzone dokumentem tożsamości. Dzieje się tak ze względu na art. 9a ust. 4 ustawy o pdoatku akcyzowym, zgodnie z którym w przypadkus przedaży wyrobów węglowych sprzedawca jest boowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu pdomiotowi węglowemu czy finalnemu nabywcy węglowemu.

- W Polsce dochody z pracy są opodatkowane wyżej, niż dochody z kapitału. 4000 zł zysku z kapitału opodatkowane jest 19% stawką. Od całkowitego kosztu zatrudnienia w wysokośći 4000 zł, państwu oddać trzeba ponad 40%. Bycie rentierem opłaca się zatem podatkowo o wiele bardziej, niż bycie pracownikiem.

- W Polsce istnieje, choć pod błędną nazwą opłaty, podatek od posiadania psów. Uregulowany jest on w art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym taką daninę może ustanowić rada gminy. Co ciekawe, z opłaty zwolnione są m.in. osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe (ale tylko jeżeli mają jednego psa) oraz podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych, jeżeli posiadają nie więcej, niż dwa psy.

- Według rankingu amerykańskiego think tanku Tax Foundation, pod względem konkurencyjności podatkowej Polska zajmuje 29 miejsce spośród wszystkich 35 krajów członkowskich OECD. Najgorzej jest z opodatkowaniem konsumpcji, gdzie Polska zajęła przedostatnie miejsce.

-  W Indeksie Wolności Gospodarczej 2016, przygotowanym przez Heritage Foundation, Polska pod względem fiskalizmu zajęła 112 miejsce na 178 badanych państw.

- W 2012 roku średni czas postępowań kontrolnych w sprawach podatkowych wyniósł w Polsce od 51 do 250 dni.

- W 2013 roku do wojewódzkich sądów administracyjnych wpłynęło 75 tysięcy skarg na decyzje organów administracji publicznej. Co trzecia z nich dostyczyła rozstrzygnięć organów podatkowych, a uwzględniona została co czwarta. 


Nasze strony


Kampanię koordynuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Agencja iArt