Polacy na rzecz
sprawiedliwych podatków
Wyszukaj
Stanowisko ZPP ws. SLIM VAT tj. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe
Powiększ obraz: Fot. Edar / Pixabay.com

Warszawa, 4 września 2020 r.

 

Stanowisko ZPP ws. SLIM VAT tj. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przedstawia stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (SLIM VAT). Projekt, jest jednym z zapowiadanych rozwiązań upraszczających podatek VAT. Resort finansów zamierza odchudzać VAT, ale nie w zakresie stawek, tylko procesu kalkulacji i raportowania.

Pakiet SLIM VAT obejmuje po pierwsze zmiany w zakresie faktur korygujących. W tym aspekcie przewidziane rozwiązanie należy ocenić pozytywnie, jako upraszczające dokonywanie rozliczeń VAT. Słuszne wątpliwości podatników może wzbudzić natomiast to, jakiego rodzaju dowód będzie wymagany dla potwierdzenia spełnienia warunku jego zastosowania. Znane są bowiem przypadki regulacji, gdzie przyjęcie przez prawodawcę nieostrych definicji skutkowało stosowaniem przez organy podatkowe niekorzystnej dla podatników ich wykładni. Pozostaje mieć nadzieję na to, że ostateczny projekt określi to w sposób precyzyjny. Jednocześnie część ekspertów dostrzega, że rozwiązanie to, skądinąd korzystne dla wystawców faktur, może być uciążliwe dla odbiorców, gdyż wymusi wprowadzenie w przedsiębiorstwie kolejnych procedur, które w tym przypadku pozwolą im określić moment, od którego zależy obowiązek korekty.

W przypadku faktur korygujących in-plus ważne będzie natomiast czy fiskus nie będzie kwestionować, że korekta in plus na pewno wynikła ze zdarzeń niezależnych. W ten sposób zamiast spodziewanej korzyści i ułatwienia nastąpi przeniesienie sporu na inną płaszczyznę.

Przedstawiony pakiet SLIM VAT przewiduje także podwyższenie do 20 zł maksymalnej kwoty tzw. prezentów o małej wartości, od których nie trzeba odprowadzać VAT. Obecnie, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o VAT przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Należy zauważyć, że zapowiedziane zmiany dotyczą jedynie punktu drugiego przywołanego przepisu. Nie przewidziano zmiany kwoty przewidzianej dla prezentów, dla których prowadzona jest ewidencja. Pozostaje ona wciąż na relatywnie niskim poziomie, w szczególności zważywszy na fakt, że jest to łączna kwota odnosząca się do całego roku podatkowego i wymaganym jest prowadzenie ewidencji. Rekomenduje się kilkukrotne podniesienie ww. kwoty.

Z powyższymi zastrzeżeniami, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ocenia zaproponowane w pakiecie SLIM VAT zmiany jako punktowo korzystnie. Jednakże, rynek oczekuje bardziej znaczących i systemowych zmian w zakresie prawa podatkowego w Polsce. Zaproponowane zmiany nie polegają na wprowadzeniu nowego, systemowego rozwiązania w podatku VAT, a raczej na szeregu drobnych ułatwień, które mają zapewnić przedsiębiorcom prostsze i łatwiejsze wywiązywanie się z obowiązków podatkowych. ZPP konsekwentnie zauważa, że konieczna jest głębsza reforma systemowa podatku od towarów i usług, systemu PIT oraz CIT.

 

04.09.2020 Stanowisko ZPP ws. SLIM VAT tj. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe 

 

Fot. Edar / Pixabay.comKampanię koordynuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Agencja iArt