Polacy na rzecz
sprawiedliwych podatków
Wyszukaj
Komentarz ZPP ws. propozycji wprowadzenia podatku od plastiku
Powiększ obraz: Fot. Luk_Wro / pixabay.com

Warszawa, 14 maja 2020 r.

 

KOMENTARZ ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW WS. PROPOZYCJI WPROWADZANIA PODATKU OD PLASTIKU

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców konsekwentnie sprzeciwia się wprowadzaniu jakichkolwiek danin o charakterze sektorowym i wybiórczym. Uważamy, że system podatkowy powinna cechować powszechność – dużo łatwiej, skuteczniej i taniej jest egzekwować należności na jednolitych zasadach od dużego kręgu podmiotów, niż od wielu grup podmiotów, według różnych reguł. Mając to na uwadze, krytycznie oceniamy wszelkiego rodzaju propozycje zmierzające do wprowadzenia podatku od wyrobów plastikowych, szczególnie jeśli miałoby się to stać w tak trudnym, kryzysowym czasie pandemii.

Według przekazanych wczoraj przez media informacji, w debacie publicznej pojawiła się propozycja uzupełnienia przepisów kolejnej „tarczy antykryzysowej” o nowy podatek od wyrobów plastikowych, w których zawartość plastiku pochodzącego z recyklingu jest mniejsza niż 30%. Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w tym zakresie jest jasne. Nie ulega wątpliwości, że Polska musi znaleźć swój model adaptacji Nowego Zielonego Ładu, który staje się jedną z ważniejszych polityk realizowanych przez Unię Europejską. Osiąganie wyższych poziomów recyklingu i ograniczanie poziomów składowania odpadów jest koniecznością. Uważamy jednak, że polska droga do gospodarki o obiegu zamkniętym nie może opierać się na narzędziach fiskalnych. Podstawowym warunkiem realizacji założeń określonych na poziomie Unii Europejskiej jest skonstruowanie sprawnego i dobrze funkcjonującego systemu gospodarki odpadami, z uwzględnieniem rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Stanowisko nasze jest tym mocniejsze, że cała polska gospodarka przechodzi aktualnie przez bardzo trudny okres. Pandemia koronawirusa spowodowała faktyczne zaprzestanie działalności wielu branż, w innych doprowadziła do spadku przychodów i zaburzenia łańcuchów dostaw. Wszelkiego rodzaju interwencje legislacyjne ukierunkowane na ulżenie przedsiębiorcom w tym czasie należy docenić, jednak niemożliwe do zaakceptowania są propozycje dążące do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorców określonej branży kosztem pozostałych uczestników rynku. Wysiłki prawodawcy powinny być w tym okresie skoncentrowane na deregulacji, upraszczaniu procedur i minimalizowaniu liczby obowiązków biurokratycznych i sprawozdawczych. Wprowadzanie w kryzysowym czasie dodatkowych obciążeń podatkowych uważamy za niezasadne i szkodliwe, szczególnie jeśli miałoby się to odbyć w ramach pakietu ustaw, których deklarowanym celem jest przecież ochrona biznesu przed negatywnymi skutkami epidemii COVID-19.

Nowy Zielony Ład to rzeczywistość, do której polska gospodarka będzie musiała się przystosować. Rzecz jasna, wymagać będzie to wysiłku zarówno po stronie regulatora, jak i po stronie uczestników rynku. Priorytetowym celem w tej chwili powinno być stworzenie wydajnego i skutecznego systemu gospodarki odpadami, a także wdrożenie zgodnego z wymaganiami ustanowionymi w unijnej dyrektywie modelu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Wszelkiego rodzaju daniny nakładane wybiórczo na określone produkty czy branże prowadzą do zwiększenia poziomu skomplikowania systemu podatkowego. Ponadto, podatki powinny co do zasady spełniać funkcję fiskalną, czyli dostarczać środków na realizację podstawowych zadań państwa – próby realizacji innych celów za pomocą systemu podatkowego doprowadzają do zaburzeń w gospodarce i z reguły cechują się niewielką skutecznością. Jednoznacznie sprzeciwiamy się zatem propozycjom wprowadzania „podatku od plastiku” – krytycznie oceniamy zarówno samą koncepcję, jak i pomysł jej realizacji w tak szczególnych warunkach kryzysu.


14.05.2020 Komentarz ZPP ws. propozycji wprowadzenia podatku od plastiku


Fot. Luk_Wro / pixabay.com


Nasze strony


Kampanię koordynuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Agencja iArt